przegląd budowlany

PRZEGLĄD BUDOWLANY

Zgodnie z Art. 61 Prawa budowlanego, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego obowiązany jest utrzymać i użytkować obiekt zgodnie z przeznaczeniem utrzymując go w dobrym stanie technicznym, co winno być potwierdzone protokołem z wykonanych przeglądów okresowych budynku oraz instalacji, aby zapewnić bezpieczną eksploatację przez Użytkowników. W tym celu sprawdzamy stan techniczny elementów konstrukcyjnych budynku, budowli oraz instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne, a także niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Ponadto wykonywane są przeglądy instalacji elektrycznych, wentylacyjnych, sanitarnych i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji grzewczych, gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Brak przeglądów może spowodować realne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, środowiska, konstrukcji budynku i jest naruszeniem przepisów techniczno-budowlanych, zagrożonych sankcjami karnymi. Należy także dodać, że opisane przeglądy są niezbędne do okazania Ubezpieczycielowi przy likwidacji szkody na mieniu, które wyceniamy zgodnie z rozporządzeniem na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR), co także jest przedmiotem naszej oferty, szerzej opisanej w zakładce „Kosztorysy”…

przegląd komina

PRZEGLĄDY BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI SANITARNEJ

Corocznym przeglądom powinno się poddawać wszystkie przewody w budynku – spalinowe, dymowe i wentylacyjne. Profesjonalnie wykonana usługa musi być potwierdzona dokumentem o przeprowadzonej kontroli.

przegląd elektryczny

PRZEGLĄDY BUDOWLANE W SPECJALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ:

W ramach takiego przeglądu powinna być zweryfikowana sprawność połączeń, zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniami, a także odporność izolacji przewodów oraz uziemień instalacji. Przegląd instalacji elektrycznych powinien obejmować oględziny widocznych części przewodów elektrycznych, pomiary kontrolne, próby eksploatacyjne sprawdzające instalacje elektryczne oraz sprawdzenie ciągłości przewodów ochrony przeciw porażeniowej.

przegląd kotła

PRZEGLĄD KOTŁÓW GRZEWCZYCH

Celem kontroli jest ocena czy dane urządzenie nadaje się do dalszej eksploatacji , bez narażania zdrowia i życia Użytkowników oraz wykonanie czynności serwisowych.

przegląd gazowy

PRZEGLĄD INSTALACJI GAZOWEJ

Kontrola instalacji gazowej polega szczególnie na sprawdzeniu i potwierdzeniu jej szczelności tzw. aparatów gazowych wszystkich urządzeń na gaz. Dlatego skontrolować należy stan przewodów gazowych od przyłącza gazowego (gazomierz), instalacje zewnętrzną i wewnętrzną w budynku, kończąc na urządzeniach gazowy (kuchnia, kocioł).

przegląd hydrantów

BADANIA I SPRAWDZENIA INST. – PINB (zgłoszenie zakończenia budowy)

W ramach tej usługi wykonujemy badania, próby i sprawdzenia wybudowanych instalacji i urządzeń, co jest dokumentowane sporządzeniem protokołów branżowych, niezbędnych do zakończenia budowy i zgłoszenia obiektu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB), w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Realizując tą procedurę, świadczymy także usługę zastępstwa Inwestorskiego. Dodatkowo istnieje możliwość zamówienia w naszej firmie usługi polegającej na pełnieniu funkcji Kierownika Budowy (KB) przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, co zostało szczegółowo omówione w zakładce „Kierownik Budowy”.

przegląd urządzeń do ochrony środowiska

PRZEGLĄD INSTALACJI I URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH OCHRONIE ŚRODOWISKA

Usługa ta, polega na wykonaniu przeglądów okresowych (eksploatacyjnych) stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, „które przeciwdziałają negatywnemu oddziaływaniu obiektu na stan środowiska oraz na życie lub zdrowie ludzi, a w szczególności w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, powodowania hałasu, wytwarzania pól elektromagnetycznych”.

przegląd instalacji chłodniczych

PRZEGLĄD INSTALACJI CHŁODNICZYCH <12 KW

W ramach tej usługi wykonywane jest sprawdzenie szczelności instalacji (przewodów)
chłodniczych, ich połączeń, mocowań, a także pomiar ciśnienia czynnika chłodniczego w
układzie w celu utrzymania wysokiej efektywności działania urządzeń np. klimatyzacji.